TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

บุคลากรสำนักปลัด อบต.เขาชะงุ้ม


นางสาวกอบกุล ศุภมงคลชัย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 


นางสาวเสาวลักษณ์  ศุภมงคลชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

นายธีรากร  หอมแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายอัศวิน พิทักษ์สงคราม
จ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
       
นางสาวอารดานี  สำโรงเย็น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

จ่าสิบเอกอนุกูล เชยหอม   

จ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน   

   

นายสัมพันธ์  พารา
พนักงานขับรถดับเพลิง
 

                 

นายยิ่งยศ จีระ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นางสาววาณี เรืองเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

นายสังวาลย์ ฉายแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวกรรณิกา  ศรธนู
พนักงานจ้างทั่วไป 
 
 
นางสาวกิ่งกาญจน์ ชมญาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 

 

นางสาวทองพิณ ดวงจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

นางสาวสโรชา  อนุมอญ
จ้างเหมาบริการ

(พนักงานสาธารณสุข)

 

นางสาวอมรรัตน์  คุ้มเกิด
จ้างเหมาบริการ

(พนักงานสาธารณสุข)


นายณรงค์  สุขช่วง
จ้างเหมาบริการ(คนสวน)
 
นายสุชาติ   โพธิ
จ้างเหมาบริการ(ยาม)
 
     


 

alt

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
หมู่ที่ 6 ถ.เขาขวาง-หนองตากยา ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 0-3220-6711 โทรสาร : 0-3220-6134
E-mail : saraban@khaochangum.go.th

สำนักปลัด : 0-3220-6711 ต่อ 
กองคลัง : 0-3220-6711 ต่อ 

กองช่าง : 0-3220-6711 ต่อ 
 
กองการศึกษาฯ : 0-3220-6711 ต่อ 
กองสวัสดิการสังคม : 0-3220-6711 ต่อ 
งานป้องกันฯ : 0-3220-6711 ต่อ 

  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.