TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

ข้อมูลอื่นๆ อบต.เขาชะงุ้ม

แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
 Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  ลำน้ำ, ลำห้วย Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  1  แห่ง
 Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  บึง, หนองและอื่นๆ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  1  แห่ง


alt Ã‚  alt

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น


 Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  ฝาย   -  แห่ง
 Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  บ่อน้ำตื้น 45  แห่ง
 Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  บ่อโยธา   -  แห่ง
 Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  คลองชลประทาน   1  แห่ง
 Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  ประปาหมู่บ้าน 12  แห่ง

alt Ã‚  alt

ทรัพยากรธรรมชาติ
 Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  1 Ã‚  แห่งalt Ã‚  alt

มวลชนจัดตั้ง


 Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  ลูกเสือชาวบ้านอำเภอโพธาราม
 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  (ไม่ได้แยกเป็นตำบล)
52  รุ่น
 
16,860  คน
 
 Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  ไทยอาสาป้องกันชาติ   2  รุ่น     254  คน
 Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  กองหนุนเพื่อความมั่นคง   1  รุ่น  Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  4  คน
 Ã‚ Ã‚ Ã‚  alt  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   1  รุ่น  Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  9  คน

 

แหล่งท่องเที่ยวตำบลเขาชะงุ้ม

ศูนย์ศึกษาวิทยาการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

 alt

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2529 ได้มีพระราชดำริกับ นายสนาน ริมวานิช อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินสรุปได้ดังนี้ 
ให้ดำเนินการศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรม ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ทดสอบวางแผนและจัดระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยดำเนินการในลักษณะเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

ที่ตั้งของโครงการ       บ้านเขาชะงุ้ม หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

1.เป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและสาธิตทดสอบวิธีการฟื้นฟูปรับปรุงดินเสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นรูปแบบและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ  ได้เรียนรู้วิธีการจัดการดิน  น้ำ และพืช  อย่างถูกต้อง  มีความยั่งยืนไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
2.เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่โครงการให้เพียงพอกับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร 
3.เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำรอบพื้นที่โครงการฯให้เพียงพอกับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรสำหรับกิจกรรมการขยายผลของโครงการฯ
4.เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน  น้ำ  และป่าไม้  ให้คงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
5.เป็นแหล่งศึกษาดูงาน

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 849-3-22 ไร่ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ให้ฟื้นฟูสภาพป่า ดำเนินการพัฒนา และปล่อยไว้ในสภาพเดิม (ให้ธรรมชาติฟื้นตัวเอง) โดยใช้แนวทางการฟื้นฟูให้พัฒนาแหล่งน้ำ ปลูกไม้ยืนต้นให้มีความชุ่มชื่น สวยงาม ตามธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีแนวทางการดำเนินงานในหลายรูปแบบ ทั้งการศึกษา ทดลอง วิจัย หลายประการ ตัวอย่างเช่น งานวิจัยฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม และระบบนิเวศ งานศึกษาทดสอบและพัฒนาพืชเศรษฐกิจและระบบการปลูกพืช โครงการแปลงสาธิต และปรับปรุงไม้ผล งานด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ (สาธิตการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปลูกหญ้าแฝก) งานด้านการสาธิตทดสอบ และถ่ายเทคโนโลยี (การจัดทำแปลงสาธิต “ทฤษฎีใหม่” ในพื้นที่อับฝน ตามแนวพระราชดำริ การทดสอบการปลูกสบู่ดำเป็นพืชทดแทนพลังงานเป็นต้น) นอกจากนี้ยังมีงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีทั้งงานด้านสำรวจและพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้อีกด้วย
 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริให้จังหวัดราชบุรีดำเนินการปลูกหญ้าแฝกในโครงการฯ เพื่อป้องกันดินพังและการชะล้างของหน้าดิน โดยให้ปลูกขวางทางเดินของน้ำ ปลูกในที่ชันเป็นแนวขวาง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 
 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริ ในการคัดเลือกสายพันธุ์หญ้าแฝกนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ควรระมัดระวังอย่างมาก ควรเลือกพันธุ์ที่ไม่สามารถกระจายพันธุ์ได้โดยเมล็ดเพราะถ้าเป็นสายพันธุ์ที่แพร่กระจายโดยทางเมล็ดแล้วจะเป็นอันตราย  และการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เก็บกักน้ำของอ่างน้ำ การปลูกตามแนวระดับโดยรอบอ่างเก็บน้ำ จำนวน  3 แนว คือ 
แนวที่ 1 ปลูกตามแนวระดับสูงเท่ากับระดับเก็บกักน้ำ 
แนวที่ 2 ปลูกตามแนวสูงกว่าระดับเก็บกักน้ำ 20 ซม. 
แนวที่ 3 ปลูกตามแนวต่ำกว่าระดับเก็บกักน้ำ 20 ซม. (เพราะน้ำมักจะไม่ถึงระดับเก็บกัก) 
 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  กิจกรรมการดำเนินงาน ได้แก่ 
1. ศึกษาทดสอบหาความเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของมะขาม จำนวน 6 ไร่ 
2. ศึกษาทดสอบแปลงระบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน จำนวน 16 ไร่ 
3. ศึกษาทดสอบวิธีฟื้นฟูดินเพื่อการเกษตร จำนวน 11 ไร่ 
4. วนเกษตร จำนวน 1.5 ไร่ 
5. ศึกษาวิธีการทำปุ๋ยหมักเพื่อฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม จำนวน 5 ตัน 
6. โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงเห็ด จำนวน 3,000 ถุง/ปี 
7. ศึกษาทดสอบการปลูกข้าวไร่และพืชไร่ จำนวน 5 ไร่

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
หมู่ที่ 6 ถ.เขาขวาง-หนองตากยา ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 0-3220-6711 โทรสาร : 0-3220-6134
E-mail : saraban@khaochangum.go.th

สำนักปลัด : 0-3220-6711 ต่อ 
กองคลัง : 0-3220-6711 ต่อ 

กองช่าง : 0-3220-6711 ต่อ 
 
กองการศึกษาฯ : 0-3220-6711 ต่อ 
กองสวัสดิการสังคม : 0-3220-6711 ต่อ 
งานป้องกันฯ : 0-3220-6711 ต่อ 

  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.