สภาพทั่วไป อบต.เขาชะงุ้ม

ที่ตั้ง
     ตำบลเขาชะงุ้มเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธาราม ประมาณ  20  กิโลเมตร
      ทิศเหนือ จดตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีและตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี
      ทิศใต้ จดตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีและตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
      ทิศตะวันออก จดตำบลเตาปูนและตำบลนางแก้ว  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี
      ทิศตะวันตก จดตำบลหนองกวาง  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี
  


เนื้อที่
      ตำบลเขาชะงุ้มมีเนื้อที่ 45,018  ไร่  หรือประมาณ  67.64  ตารางกิโลเมตร

  

ภูมิประเทศ
      เป็นที่ราบลูกคลื่นสลับกับเขาสูง  มียอดเขาที่สูงที่สุดได้แก่  เขาเขียว  สูงประมาณ  327  เมตร  จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

  

หมู่บ้าน
      จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน  12  หมู่  ได้แก่

  

ประชากร
      ประชากรทั้งสิ้น 8,591 คน   แยก ชาย 4,205 คน  หญิง 4,386 คน  จำนวนครัวเรือน  2,392  ครัวเรือน   ความหนาแน่นเฉลี่ย   114  คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน  พ.ศ.2550)  Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.เขาชะงุ้ม

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3220-6711