ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พิมพ์

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2506 ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขอให้มาขึ้นทะเบียนได้ที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 มิเช่นนั้นท่านอาจเสียสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคม โทร.032-240986 ในวันและเวลาราชการ